Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Ocena energetyczna budynków – nowe regulacje prawne

13-11-2014 Autor: Teresa Żurek

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej wprowadza szereg zmian w systemie oceny jakości energetycznej budynków w Polsce. Czy nowe uregulowania prawne spełnią pokładane w nich oczekiwania? Czego w ustawie zabrakło?

 

Ustawa o charakterystyce energetycznej, opublikowana 8 września 2014 r. (dalej: uche), stanowi transpozycję do krajowego porządku prawnego postanowień dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Większość przepisów ustawy wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od daty jej ogłoszenia. Nowa ustawa zastępuje dotychczasowe zapisy w prawie budowlanym, które wprowadziły w Polsce obowiązujący od 2009 r. system oceny energetycznej budynków.

Dotychczasowe przepisy nie rozstrzygały jednoznacznie wielu kwestii dotyczących wykonywania świadectw energetycznych i kar za nieprzestrzeganie obowiązku ich posiadania, niezależności sporządzających je ekspertów, kontroli i monitoringu działania systemu oraz innych wymagań wynikających z obowiązującej wcześniej dyrektywy europejskiej 2002/91/WE w sprawie jakości energetycznej budynków. Długo oczekiwana ustawa o charakterystyce energetycznej dawała szanse na dopracowanie wcześniejszych rozwiązań oraz pełniejsze dostosowanie krajowych regulacji prawnych do wymagań unijnych, które w znowelizowanej dyrektywie 2010/31/UE uległy dalszemu zaostrzeniu.

Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej


Wytyczne zawarte w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego nakładają obowiązek dokonywania pierwszej oceny charakterystyki energetycznej budynków już na etapie wykonywania projektu budowlanego. Istniejące obecnie zapisy w prawie budowlanym nakazują przeprowadzanie oceny energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej:

  • dla każdego budynku oddawanego do użytkowania,
  • dla budynku, lokalu mieszkalnego i części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową w przypadku ich sprzedaży lub wynajmu.

Dla budynków nowych oznacza to obecnie konieczność potwierdzenia projektowanej jakości energetycznej obiektów po zakończeniu ich budowy, a świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowym dokumentem dołączanym do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (art. 57 prawa budowlanego). Dotychczasowe funkcjonowanie systemu oceny budynków w Polsce pokazało, że obowiązek sporządzania świadectw energetycznych egzekwowany był właściwie jedynie w stosunku do budynków oddawanych do użytkowania. Przy zawieraniu umów przeniesienia własności lub najmu dokument taki (ze względu na brak konsekwencji karnych) rzadko był wymagany i przepisy dotyczące poświadczania jakości energetycznej obiektów w tym przypadku nie znalazły praktycznego zastosowania. Oczekiwano, że nowa ustawa spowoduje zaostrzenie wymagań dotyczących obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz ureguluje kwestie ich egzekwowania w sytuacjach sprzedaży lub wynajmu (w pierwszym projekcie ustawy znalazły się zresztą zapisy mówiące o obowiązkowym dołączaniu świadectw do aktu notarialnego lub umowy najmu). Po analizie ustawy o charakterystyce energetycznej można jednak stwierdzić, że nowe przepisy zamiast zaostrzenia wymagań przynoszą ich liberalizację.

Zgodnie z zapisami uche właściciel lub zarządca ma obowiązek zapewnić sporządzenie świadectwa energetycznego w sytuacji sprzedaży lub wynajmu budynku lub jego części (dotyczy to również sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) oraz przekazanie takiego dokumentu nabywcy lub najemcy (w przypadku wynajmu – kopii świadectwa).

[...]

Teresa Żurek
dr inż., ekspert ds. termomodernizacji i certyfikacji energetycznej budynków, Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

Polecamy

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2014 PRESSCOM Sp. z o.o.