Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Efektywność energetyczna

13-11-2014 Autor: Maciej Szambelańczyk

 

Od kilku miesięcy toczą się prace nad przygotowaniem projektu ustawy o efektywności energetycznej. Choć do jej wejścia w życie pozostało trochę czasu, warto zastanowić się nad implikacjami wynikającymi z planowanych regulacji.

 

W polskim systemie prawnym już obowiązuje ustawa o takiej samej nazwie – ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (dalej: dotychczasowa ustawa).

Przyczyny zmian


Głównym powodem prac legislacyjnych przebiegających w 2010 i 2011 r. nad dotychczasową ustawą była konieczność transpozycji przepisów dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Dyrektywa nakładała na państwa członkowskie szereg obowiązków związanych z poprawą efektywności końcowego wykorzystania energii. Od czasu wejścia w życie przepisów dotychczasowej ustawy regulacje na poziomie Unii Europejskiej uległy zmianie, gdyż w międzyczasie weszła w życie kolejna dyrektywa 2012/27/UE. Polska stoi obecnie przed koniecznością transpozycji do rodzimego porządku prawnego przepisów zmienionych na poziomie unijnym.

Co zawiera nowa ustawa?


Zasadnicza część nowej ustawy została poświęcona uregulowaniu systemu tzw. białych certyfikatów (świadectw efektywności energetycznej). Zgodnie z jej art. 9 przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski są zobowiązani:

  • uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwo efektywności energetycznej,
  • uiścić opłatę zastępczą – w przypadku wystąpienia niedoboru świadectw efektywności energetycznej.

Nowa ustawa utrzymuje zatem dotychczasowe mechanizmy wsparcia, zbliżone do stosowanych w prawie energetycznym w zakresie tzw. zielonych i czerwonych certyfikatów. Projektodawca postanowił pozostać przy obecnie obowiązującym systemie białych certyfikatów, uznając, że umożliwia on wykorzystanie istniejącego potencjału oszczędności energii w sposób efektywny energetycznie – pozwala osiągnąć jak największe oszczędności energii w jak najkrótszym czasie. W uzasadnieniu do projektu nowej ustawy czytamy, że niewątpliwą przewagą systemu białych certyfikatów nad innymi mechanizmami poprawiającymi efektywność energetyczną jest to, że ten system obejmuje szeroką grupę odbiorców. Pozwala tym samym osiągnąć optymalne oszczędności energii, wybierając z szerokiego zakresu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej te, które są najbardziej efektywne pod względem oszczędności energii. Wydawanie świadectw efektywności energetycznej ma zmotywować podmioty objęte zakresem regulacji, w tym w szczególności przedsiębiorstwa energetyczne i odbiorców końcowych, do podjęcia działań inwestycyjnych przyśpieszających osiągnięcie krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią oraz przyczynić się, przez zmniejszenie zużycia energii, do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych do atmosfery.

Zasadnicze zmiany wynikające z nowych regulacji


W pierwszej kolejności należy zauważyć rozwiązanie, zgodnie z którym białe certyfikaty można uzyskać już za przedsięwzięcia, w wyniku których uzyskuje się oszczędność energii o równowartości co najmniej 1 toe (tony oleju ekwiwalentnego) średnio w ciągu roku (art. 15 nowej ustawy). Wymóg 10 toe przewidziany w art. 18 dotychczasowej ustawy dla wielu podmiotów potencjalnie zainteresowanych udziałem w przetargu na białe certyfikaty mógł być wielkością zaporową. W konsekwencji regulacje i system wsparcia wynikający z nowej ustawy otworzą pewne możliwości również dla przedsięwzięć energooszczędnych o mniejszej skali.

W nowej ustawie uchylono przepisy dotyczące krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią, którego realizacja jest ograniczona do 31 grudnia 2016 r. Zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w nowej ustawie dotychczasowy art. 4 dotyczący krajowego celu ma zostać utrzymany w mocy do 1 stycznia 2017 r.

[...]

Maciej Szambelańczyk
radca prawny w Kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

Polecamy

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2014 PRESSCOM Sp. z o.o.