Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podmiot trzeci na placu budowy

13-11-2014 Autor: Ewa Wiktorowska
autor : Rys. B. Brosz

 

Zamawiający zobowiązany jest zbadać sytuację podmiotową danego wykonawcy i jego potencjał nie tylko na etapie oceny złożonych ofert, lecz również w toku realizacji zamówienia.

 

Z dostępnego już kilkuletniego piśmiennictwa i orzecznictwa zamieszczanego na stronie Urzędu Zamówień Publicznych wynika – i nie jest to kwestionowane – że wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów na podstawie art. 26 ust. 2b pzp, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na okres wykonywania zamówienia.

Jedno sprawdzenie nie wystarczy


Wykonawca, w celu udowodnienia zamawiającemu dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji danego zamówienia, musi przedłożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnego zobowiązania. Musi ono potwierdzić rzeczywistą możliwość dysponowania zasobami podmiotu trzeciego przy wykonywaniu zamówienia. Badanie realności udostępnienia i ustalenie, czy sposób udostępnienia tych zasobów (tego potencjału) jest wystarczający, to już wyłączne uprawnienie zamawiającego. Jak zamawiający będzie to czynił w praktyce, zależy oczywiście od rodzaju udostępnianych zasobów. Sprawdzenie i potwierdzenie realności przyszłego udostępnienia zasobów na etapie badania i oceny ofert to jednak dopiero początek pracy zamawiającego. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego musi nastąpić etap kolejny: sprawdzenie, czy ten zasób rzeczywiście został oddany do dyspozycji wykonawcy, na jakich zasadach i czy jego udostępnienie było wystarczające.

Zasób w postaci wiedzy i doświadczenia


Kwestia dotycząca tego, czy podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie musi być podwykonawcą, zawsze zależy od specyfiki konkretnego zamówienia. Nie powinno być kwestionowane, że w każdym przypadku podmiot trzeci składa zobowiązanie, iż oddaje do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wsparcie wykonawcy, który nie ma doświadczenia i wiedzy niezbędnej do wykonania zamówienia, nie może jednak polegać tylko na udostępnieniu tych zasobów w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu (np. przez udostępnienie referencji lub złożenie innych oświadczeń). Taki niedoświadczony i nieposiadający wiedzy wykonawca potrzebuje wsparcia również na etapie wykonania zamówienia. Wynika to z ogólnych zasad pzp, stanowiących, że o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania (art. 22 ust. 1 pzp). Sprawdzanie wiedzy i doświadczenia potencjalnych wykonawców nie stanowi więc celu samego w sobie – ma dać gwarancję zamawiającemu, że zamówienie zostanie wykonane przez podmiot, który w rozumieniu pzp jest zdolny do jego wykonania. W związku z tym nie wystarczy udostępnić referencji należytego wykonania przez podmiot trzeci, podmiot ten ma obowiązek udostępnić swoje zasoby na czas realizacji zadania, czyli oddać je do dyspozycji wykonawcy na etapie zarówno postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak i jego realizacji. Jak już wskazano, ocenę realności tego udostępnienia ustawodawca pozostawia zamawiającemu (zob. wyrok KIO z 30 października 2012 r., KIO 2289/12).

[...]

Ewa Wiktorowska
inżynier budownictwa, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

« Powrót
Polecamy

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2014 PRESSCOM Sp. z o.o.