Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Masterplany dla Wisły i Odry

13-11-2014 Autor: Monika Krzeszewska

 

Masterplany to dokumenty nadrzędne dla wszystkich istniejących w Polsce krajowych i regionalnych planów oraz programów sektorowych, w których planowane są działania lub inwestycje mające wpływ na stan zasobów wodnych oraz cele ochrony wód, wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej. Dla obszaru dorzecza Wisły i Odry zatwierdzono je 26 sierpnia 2014 r.

 

Masterplany zawierają listę planowanych i realizowanych inwestycji w dorzeczu Wisły i Odry, ze wstępną oceną ich zgodności z wymogami środowiskowymi wynikającymi z Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) lub z uzasadnieniem, dlaczego należałoby zastosować wyjątek od tych wymogów. Dokumenty zostały opracowane w związku z zaleceniem Komisji Europejskiej zaniepokojonej pogłębiającym się problemem niedostosowania polskiej gospodarki wodnej do unijnych wymogów. Stanowią odpowiedź na stwierdzoną przez Komisję Europejską niezgodność polskich planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy z wymogami RDW oraz wątpliwości Komisji zgłaszane w kontekście realizowanych i planowanych przedsięwzięć przeciwpowodziowych dla dorzeczy Odry i Wisły.

Wspólna polityka wodna


Wspomniana RDW, wyznaczając wspólną politykę wodną Unii Europejskiej, za cel nadrzędny uznaje utrzymanie dobrego stanu wszystkich wód do 2015 r., a w uzasadnionych przypadkach w terminie do 2021 lub 2027 roku. Narzędziem planistycznym służącym do właściwego zarządzania gospodarką wodną na obszarach dorzeczy są natomiast plany gospodarowania wodami, opracowywane przez państwa członkowskie, w tym Polskę, których aktualizacja następuje co 6 lat. W Polsce plany gospodarki wodami zostały przyjęte przez Radę Ministrów 22 lutego 2011 r. W wyniku ustaleń z Komisją Europejską Rada Ministrów przyjęła plan działania w zakresie planowania strategicznego w gospodarce wodnej z 2 lipca 2013 r. Ustalenia te nałożyły również konieczność sporządzenia masterplanów dla obszarów dorzecza Wisły i Odry, które mają stanowić uzupełnienie obowiązujących planów gospodarowania wodami do czasu ich aktualizacji w 2015 r. Masterplany mają stanowić niejako dokument źródłowy, wykorzystywany w trakcie aktualizacji planów gospodarowania wodami oraz Programu wodno-środowiskowego kraju. W ramach obu dokumentów uwzględniono główne cele związane z zapobieganiem zagrożeniom powodziowym.

Główne cele masterplanów


Masterplany są dokumentami nadrzędnymi w stosunku do wszystkich obowiązujących w Polsce planów i programów sektorowych, w ramach których planowane są działania lub inwestycje mające wpływ na stan wód. Nadrzędny charakter tych dokumentów polega na konieczności uchylenia dotychczas funkcjonujących dokumentów planistycznych na ich rzecz. Nie stanowią one strategii zarządzania zasobami wodnymi w Polsce, lecz rodzaj analizy potrzeb w zakresie zrównoważonego rozwoju gospodarki wodnej, zidentyfikowanych na poziomie dorzeczy i ich regionów.

[...]

Monika Krzeszewska
radca prawny, Kancelaria Prawna Krzeszewski i Partnerzy z siedzibą w Warszawie


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę.


 

Polecamy

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2014 PRESSCOM Sp. z o.o.